,

BQL Rừng phòng hộ Na Hang

Ban quản lý Rừng phòng hộ Na Hang

1. Thông tin chung

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; có chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển các khu rừng phòng hộ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc: Tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: (0207) 3.864.109


2. Lãnh đạo đơn vị

+ Đ/c Tề Minh Giáp

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0985.490.521.