,

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn  là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu với Ủy ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Thông tin chung:

Đ/c:     Số 108, Nguyễn Văn Cừ, P.Minh Xuân,  TP.Tuyên Quang

ĐT:          (0207) 3.822.698

Email:      ccptnt@tuyenquang.gov.vn

- Lãnh đạo Chi cục

 

+ Đ/c: Lê Hải Nam

Chức vụ: Chi cục Trưởng

Điện thoại:   (0207) 3.824.050

DĐ: 0915.160.311

Email: lehainamkntqu@gmail.com

- Các phòng chuyên môn
 

+ Phòng Kinh tế hợp tác và Hành chính - Tổng hợp

ĐT: (0207) 3.822.628

+ Phòng Phát triển nông thôn

ĐT: (0207)  3.817.261

+ Đ/c: Ngô Tuyết Nhung

Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng

DĐ: 0968.866.957

Email: ngonhungtq@gmail.com