,

Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Thủy sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được giao quyền  tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có chức năng nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng các công nghệ về giống thuỷ sản; lưu giữ giống thủy sản đặc hữu ở địa phương, nhân các loại giống thuần cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống; tham gia đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về giống thuỷ sản; sản xuất, dịch vụ con giống thuỷ sản theo nhu cầu của mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thôn Thăng Long 4, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, điện thoại: (02073) 873 590


2. Lãnh đạo Trung tâm

  Đ/c: Phạm Mạnh Thông

  Chức vụ: Giám đốc

  Điện thoại : (0207) 3.874.111

  DĐ:  0914.095.880

  Email: manhthongtq@gmail.com

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính TH : (0207) 3.873.590

+ Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật: (0207) 3.818.013