,

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật, giúp Giám đốc Sở tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tin chung:

Số 108, Nguyễn Văn Cừ, P.Minh Xuân, TP.Tuyên Quang

ĐT:  (0207) 3.817.303     Email:  ccbvtvtuyenquang@gmail.com

- Lãnh đạo đơn vị

  Đ/c: Trần Hải Tuyên

  Chức vụ: Chi cục trưởng

  Điện thoại : 0914.518.757

  Email: tuyenthsnn@gmail.com

 

  Đ/c: Nguyễn Mạnh Tú

  Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

  Điện thoại : 0912.719.638

  Email: manhtu6868@gmail.co

Các phòng chuyên môn

+ Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp: (0207) 3.817.303 hoặc (0207) 3.818.302

+ Phòng Kỹ thuật: (0207) 3.822.752