,

BQL Rừng phòng hộ Lâm Bình

Ban quản lý Rừng phòng hộ Lâm Bình

Địa chỉ: Thôn nặp đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Máy trực: (0207) 3. 868.800      Email: bqlrphlambinh@gmail.com

 

1. Thông tin giới thiệu

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển các khu rừng phòng hộ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc: Tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại văn thư: 0985.119.043

2. Lãnh đạo đơn vị

+ Đ/c Nguyễn Hữu Tình

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0987.735.135