,

BQL Khai thác CTTL Tuyên Quang

Ban quản lý Khai thác Công trình thủy lợi Tuyên Quang

1. Thông tin chung

Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; có chức năng quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng. Trụ sở của Ban đặt tại Số 4, đường Chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang

Điện thoại:(0207) 3.822.608


2.  Lãnh đạo đơn vị 

+ Đ/c: Hoàng Thị Sỹ

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:   (0207) 3.818.940

DĐ: 0974.584.102

Email: hoangsy79@gmail.com 

+ Đ/c: Hoàng Đức Trưởng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại:   (0207) 3.980.525

DĐ: 0986.169.838

Email: hdtruong83@gmail.com 

3. Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính : (0207) 3.822.608

+ Phòng Kế hoạch - TH: (0207)  3.815.068

+ Phòng Kỹ thuật quản lý công trình:(0207)  3.980.440

+ Đội QLCTTL Ngòi Là:             (0207)  3.980.415

+ Đội QLCTTL Hoàng Khai:  (0207) 3.873.543