391. Công văn số 2599/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2015, chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2015 -2016.
392. Công văn 2603/SNN-PTNT v/v tham gia ý kiến dự thảo nội dung báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.
393. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
394. Công văn số 2851/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2014-2015
395. V/v Tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2014-2015.
396. Về việc ngưng hiệu lực đối với thông tư số 19/2014/TT-BTTTT, ngày 05/12/214 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
397. Công văn số 2701/SNN-KH về việc thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015
398. Công văn số 1738/SNN-KH về việc tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
399. Công văn số 1737/SNN-KH về việc triển khai kế hoạch giám sát
400. Công văn số 203/BVTV-TTr về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
401. Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
402. Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
403. V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
404. Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
405. Công điện khẩn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán