Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao: Cần tăng nhanh cả chất và lượng

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao hiện vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo xu hướng, Tuyên Quang đang thực hiện nhiều giải pháp tăng nhanh cả về chất và lượng các hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp đối mặt thách thức kép

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp nước ta hiện đang đối mặt thách thức kép, đó là: ...