,

Trong ngành

Tư duy kinh tế chính là bán sự khác biệt

Theo ông Lê Minh Hoan, nếu tư duy làm nông nghiệp ở các nước phát triển là 'ít hơn để được nhiều hơn' thì tư duy chúng ta là 'nhiều hơn để được nhiều ...