,

Trong ngành

Đột phá phát triển nông nghiệp hàng hóa

Lấy nông nghiệp làm gốc là quan điểm, mục tiêu xuyên suốt của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới” là 1 trong 3 lĩnh vực đột phá.

Nông nghiệp vượt khó giành thắng lợi

Năm 2021, đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của huyện Chiêm Hóa. Thế nhưng, ...