Làng chè xứ Tuyên rộn ràng vào vụ

Tháng 7, các làng chè ở Tuyên Quang vào vụ cho thu hoạch rộ. Đây là dịp cây chè cho năng suất và chất lượng cao nhất trong năm.