,

Trong ngành

Thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

Xác định rõ việc phát triển công nghiệp nông thôn cũng chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã hỗ trợ vốn để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.