Chủ tịch Hồ Chí Minh và công việc phòng lụt, giữ đê

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Và đặc biệt hơn, có đất lại có nước thì dân giàu, nước mạnh. Tuy nhiên, Người cũng nói, nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại. Bởi, nhiều nước quá thì úng lụt, mà ít nước quá thì hạn hán” .

Đa dạng hóa sản phẩm chủ lực

Ngày 31-12-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Ngoài 5 sản phẩm chủ lực đã ...