Hàm Yên - Xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa

Hàm Yên là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang, là huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch có bước phát triển. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. Với những tiềm năng và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, huyện Hàm Yên đang từng bước xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

“Sống” được với nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng, góp phần giảm nghèo. Do đó, Trung tâm Giáo dục ...