Thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi ...

Chủ trương phù hợp, nông thôn đổi mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được coi là cuộc cách mạng trong thời kỳ đổi mới, được nhân dân đồng lòng thực hiện. Tại Tuyên ...

Hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn

Người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh đã đóng góp sức người, sức của, hiến “đất vàng” để xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí nông ...