151. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh
152. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/12/2020)
153. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
154. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
155. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
156. Quyết định công bố công khai cắt giảm kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Nôngn ghiệp và PTNT
157. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ công tác thanh tra  
158. Quyết định số 429/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
159. Quyết định 430/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
160. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
161. Thông báo Danh sách các Giấy chứng nhận cây đầu dòng hết hiệu lực
162. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
163. Danh sách “ các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh tuyên quang” (Tính đến ngày 31/12/2020)
164. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
165. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.