136. Quyết định 430/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
137. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
138. Thông báo Danh sách các Giấy chứng nhận cây đầu dòng hết hiệu lực
139. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
140. Danh sách “ các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh tuyên quang” (Tính đến ngày 31/12/2020)
141. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn
142. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.
143. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn
144. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá
145. Về việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn
146. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 26/8/2020 đến ngày hết quý III năm 2020)
147. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 10/8/2018 đến 25/8/2020)
148. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT gói thầu: Mua sắm thiết bị một cử điện tử
149. Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 của Sở NN và PTNT
150. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020