1. Thông báo số 51/TB-SNN ngày 26/5/2022 về việc thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
3. Cẩm nang chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025
4. Quyết định số 756/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
5. Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 15/4/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Quyết định số 269/QĐ-SNN ngày 07/4/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
7. Văn bản số 644/SNN-TL ngày 15/4/2022 v/v Trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn, đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long -Tân Tiến để phục vụ sản xuất”
8. Văn bản số 626 /SNN-KL ngày 14/4/2022 về trả lời ý kiến cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, đề nghị: Thực hiện cung ứng sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm
9. Văn bản số 629/SNN-KL ngày 14/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang Đề nghị “Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa
10. Văn bản số 623/SNN-BQL ngày 13/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước”.
11. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/3/2022)
12. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 31/3/2022)
13. Thông báo số 64/TC-TTBVTV ngày 24/3/2022 về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2022
14. Văn bản số 482/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung tại thôn Chản,xã Nhân Lý (xây dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp đủ nước sinh hoạt).   
15. Văn bản số 481/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.