106. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( Từ ngày 11 đến ngày 19/7/2019)  
107. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 18/7/2019)
108. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 17/7/2019)
109. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 16/7/2019)
110. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 15/7/2019)
111. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 12/7/2019)
112. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 11/7/2019)
113. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/7/2019)  
114. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 9/7/2019)
115. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 8/7/2019)
116. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 6/7/2019)
117. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 5/7/2019)
118. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 4/7/2019)
119. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 3/7/2019)
120. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 2/7/2019)