,

Mẫu phiếu, tài liệu

16. Sổ tay trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác phòng chống thiên tai và quản lý đê điều
17. Đề cương giới thiệu luật thư viện
18. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi do thiên tai
19. Tài liệu hướng dẫn Xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
20. Tài liệu Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng Vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”
21. Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
22. Tài liệu Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19     
23. Tài liệu Hội nghị tổng kết, đánh giá Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
24. Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
25. Tài liệu họp thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020. ( thời gian họp ngày 14h, ngày 16/8/2019)  
26. Tài liệu Hội nghị sơ kết sản xuất NLN, TS và PTNT 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  
27. Biểu tổng hợp phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
28. Quyết định giao kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 4 năm 2018 và đợt 1 năm 2019
29. Báo cáo kết quả đánh giá và phân lợi Hợp tác xã năm 2018
30. Thông báo thu hồi đất Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang