196. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 30/5/2019)
197. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 29/5/2019)  
198. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến 16h ngày 28/5/2019)
199. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Chiêm hóa ( tính đến 16 giờ ngày 27/5/2019)
200. Báo cáo Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Hàm Yên ( đến ngày 27/5/2019)
201. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 16h ngày 27/5/2019 )  
202. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/5/2019
203. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/5/2019
204. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( tính đến 16h ngày 24/5/2019)
205. Báo cáo Số 174/BC-SNN ngày 22/5/2019 về Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
206. Báo cáoTiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ( đến ngày 20/4/2019)
207. Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch sản xuất NLN năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 đến 20/11/2018
208. Báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao
209. Báo cáoTiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ( đến ngày 01/10/2018)
210. Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ( đến ngày 30/8/2018)