Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc huy động nguồn vốn thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện nhờ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi xây dựng các mô hình kinh tế, góp phần tạo diện mạo mới ở mỗi vùng quê.

Nâng cao năng lực chế biến nông, lâm sản

Thời gian qua, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao năng lực chế biến, tập trung ...