Phát triển kinh tế tập thể đúng hướng, hiệu quả, bền vững - Bài cuối: Thống nhất nhận thức, tập trung nguồn lực

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới xác định, đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Thực hiện mục tiêu này cần thống nhất về nhận thức, tập trung mọi nguồn lực đưa kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.