,

Chuyển đổi số

Tuyên Quang: chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực…”. Đánh giá đó đã khẳng định công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với tinh thần chủ động và sáng tạo, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Chuyển đổi số ở vùng cao

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp đồng bào các dân tộc ở địa bàn vùng cao rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao dân trí, tối ưu quy trình sản xuất, hàng ...