,

Chuyển đổi số

Phát huy trách nhiệm Tổ công nghệ số cộng đồng

Là lực lượng chủ chốt trong tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng công nghệ số, thành viên của các Tổ công nghệ số cộng đồng đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở. Họ được ví như “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

Khi nông dân chủ động chuyển đổi số

Xác định phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số là xu thế tất yếu, ở Hàm Yên đã xuất hiện nhiều nông dân chủ động khai thác công nghệ số ...