Khát vọng Tuyên Quang

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI ...