,

Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 706/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh Đề án ...