1. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2021
2. Quyết định số 739/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v Quyết định công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2022  
3. Công khai Quyết toán và sử dụng nguồn thu Quỹ phòng chống, thiên tai tỉnh
4. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
5. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021  
6. Quyết định công bố công khai cắt giảm kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Nôngn ghiệp và PTNT
7. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
8. Thông báo về việc bán thanh lý tài sản
9. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp Việt Nam Quý I năm 2020
10. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
11. 4. (TÀI LIỆU THI TUYỂN CCVC KIỂM LÂM) Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức ngạch kiểm lâm viên năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BST ngày 03/7/2020
12. Quyết định công bố công khai điều chỉnh giảm và giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở NN và PTNT
13. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở NN và PTNT
14. Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
15. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019