16. Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
17. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2019
18. Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn vốn của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
19. Trả lời ý kiến cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”.
20. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020.
21. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
22. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
23. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
24. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
25. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
26. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
27. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
28. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
29. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
30. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016