Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết: Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1). Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 và các năm tiếp theo.


Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Tuyên Quang thăm Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tích cực phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mời gọi 26 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số vốn cam kết trên 9.097 tỷ đồng, trong đó một số nhà đầu tư lớn, như: Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty Cổ phần Woodsland, Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam, Công ty Cổ phần Hồ Toản, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH...

 Thực hiện công khai, minh bạch 94 thủ tục hành chính của Sở tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa”; các quy hoạch, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều được công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của Sở, thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, tổng hợp kiểm điểm định kỳ hàng tháng.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhân viên Công ty TNHH 
Hoàng Khai và Công ty Cổ phần Hồ Toản giải quyết thủ tục hành chính

Chị  Trần Vân Anh, cán bộ Công ty Cổ phần Hồ Toản cho biết: Chị thường xuyên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Khi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ chị đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định, chị rất hài lòng khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tính đến tháng 7/2019. Sở đã tiếp nhận 2.779 hồ sơ, đã giải quyết 2.722 hồ sơ, trong đó có 972 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, chiểm 35,7%, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Trong những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở, 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý văn bản trên môi trường mạng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị. Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của Sở tăng 10 bậc và chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 7 bậc so với năm 2017, đây là sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./. 

Hà Thu - Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin cùng chuyên mục