Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng ( từ ngày 04/01 đến 10/01/2020)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: Trung bình: 15 oC, cao: 20 oC, thấp: 8 oC.        

Ẩm độ: Trung bình: 65%, cao: 70%, thấp: 60%; Số giờ nắng: 4 giờ.

Lượng mưa: Không.

Nhận xét khác: Trong kỳ thời tiết sáng có sương mù, trời âm u, ít nắng, rét đậm, rét hại.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

(1). Cây lúa:

Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Xuân

Chính vụ

Mạ mới gieo

29,3

 

Muộn

 

 

 

Tổng:                 

 

 

(2). Cây trồng khác

Nhóm/loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Ngô đông

Chín thu hoạch

         5.160,2

- Rau đông

Phát triển thân lá-quả chín thu hoạch

       3.118

- Cây nhãn

Lộc bánh tẻ

919,4

- Cây vải

Lộc bánh tẻ

348,6

- Cây cam

Quả chín thu hoạch

6.888

- Cây bưởi

Quả chín thu hoạch-lộc non

3.291

- Cây mía

Thu hoạch

2.693,7

- Cây chè

Đốn tỉa (chủ yếu là chè kinh doanh)

7.930,1

- Cây keo

Rừng trồng

                   147.888,5

- Cây bạch đàn

Rừng trồng

                         6.932,9

3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai: Ngập úng, lũ quét

Cây trồng
bị ảnh hưởng

Diện tích bị ảnh hưởng và khắc phục (ha)

Giảm NS
30-70%

Mất trắng (>70%)

Đã gieo
cấy lại

Đã trồng
cây khác

Để đất trống

Không

 

 

 

 

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Cây rau đông (GĐST: Phát triển thân lá-quả chín thu hoạch)

-

Sâu tơ

2

5

 

SN

Huyện Yên Sơn,  Sơn Dương, Na Hang, Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang.

-

Sâu xanh

Rải rác

2-3

 

SN

-

Bọ nhảy

Rải rác

6-8

 

Non-TT

-

Rệp

Rải rác

3-6

 

C1

-

Bệnh thối nhũn

2

2

 

 

-

Bệnh sương mai

2

4-6

 

 

II

Cây ăn quả

1

Cây nhãn (GĐST: Lộc bánh tẻ)

-

Bệnh thán thư

Rải rác

1-2

 

C1-2

Huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang

-

Bệnh sương mai

Rải rác

 

 

C1

-

Bệnh chổi rồng

Rải rác

 

 

 

2

Cây cam (GĐST: Quả chín thu hoạch)

-

Nhóm nhện nhỏ (Nhện đỏ, trắng nhện rám vàng)

Rải rác

 

 

C1

Huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa

-

Rệp sáp

Rải rác

2-3

 

C1

-

Ruồi vàng đục quả

Rải rác

 

 

SN

-

Ngài chích hút quả

Rải rác

 

 

TT

-

Bệnh ghẻ sẹo lá, quả

1-2

3-5

 

C1-3-5

-

Bệnh loét lá, quả

1-2

4-5

 

C1-3

-

Bệnh thán thư

Rải rác

1-3

 

C1

-

Bệnh vàng lá, thối rễ

Rải rác

 

 

C1

3

Cây bưởi (GĐST: Quả chín thu hoạch-lộc non)

-

Nhóm nhện nhỏ (Nhện đỏ, trắng nhện rám vàng)

Rải rác

 

 

C1

Huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

-

Rệp hại

Rải rác

3

 

C1

-

Bệnh thán thư

Rải rác

2

 

C1

-

Bệnh loét quả, lá

2

4-6

 

C1

-

Bệnh vàng lá, thối rễ

Rải rác

2

 

 

III

Cây công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Cây mía (GĐST: Thu hoạch):

-

Rệp sáp

Rải rác

1-3

 

 

C1

-

Bệnh thối đỏ

Rải rác

1-3

 

 

C1-2

IV

Cây lâm nghiệp (GĐST: Rừng trồng 1-5 tuổi)

1

Cây keo

-

Sâu ăn lá

Rải rác

1-3

 

 

Huyện Yên Sơn

-

Bệnh chết héo

1-3

5-7

 

 

-

Bệnh thán thư

Rải rác

 

 

 

2

Cây bạch đàn

-

Sâu ăn lá

Rải rác

 

 

 

 

-

Bệnh đốm lá, khô ngọn

3-5

8-10

 

C3-5-7

Huyện Yên Sơn

                       

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu: Không có

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Trên cây rau đông: Sâu tơ, sâu xanh gây hại, mật độ nơi cao 3-5 con/m2, bọ nhảy, rệp, bệnh thối nhũn, sương mai gây hại rải rác.

3.2. Cây nhãn: Bệnh thán thư, sương mai, bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

3.3. Cây cam:  Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng), rệp sáp, ruồi vàng đục quả, ngài chích hút quả gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số quả.

 - Bệnh sẹo, bệnh loét gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 4-5% số lá, quả. Bệnh thán thư, bệnh vàng lá thối rễ hại rải rác.

3.4. Cây bưởi: Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác. Rệp hại gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số quả. Bệnh loét quả, thán thư gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-6% số lá, quả, bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn, tỷ lệ hại nơi cao 1-2% số cây.

3.5. Cây mía: Rệp sáp, bệnh thối đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao từ 1-3% số cây.

3.6. Cây keo: Sâu ăn lá gây hại rải rác, bệnh thán thư, bệnh chết héo gây hại, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, nơi cao 5-7% số cây.

3.7. Cây bạch đàn: Sâu ăn lá gây hại rải rác, bệnh đốm lá, khô ngọn gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 8-10% số cây.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1.1.Trên cây lúa (mạ xuân mới gieo-1-2 lá)

- Bệnh thối nhũn, nấm mốc, trắng lá gây hại cục bộ rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số dảnh.

1.2. Trên cây rau đông: Sâu tơ, sâu xanh gây, bọ nhảy, rệp, bệnh thối nhũn, sương mai tiếp tục gây hại.

1.3. Cây nhãn, vải: Bệnh thán thư, bệnh chổi rồng, bệnh sương mai gây hại rải rác.

1.4. Cây cam: Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3% số lá, quả. ruồi vàng đục quả, ngài chích hút quả tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số quả.  

- Bệnh sẹo, bệnh loét gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3%, nơi cao 5-6% số lá, quả. Bệnh thán thư, bệnh vàng lá thối rễ hại rải rác.

1.5. Cây bưởi: Nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) gây hại rải rác. Rệp hại, ruồi vàng đục quả tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 3% số quả. Bệnh loét quả, thán thư gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá, quả, bệnh vàng lá thối rễ gây hại rải rác.

1.6. Trên cây mía: Bệnh thối đỏ, rệp sáp tiếp tục gây hại rải rác.

1.7. Cây keo: Sâu ăn lá, bệnh thán thư gây hại rải rác, bệnh chết héo gây hại cục bộ, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, nơi cao 10% số cây.

1.8. Cây bạch đàn: Sâu ăn lá tiếp tục gây hại rải rác, bệnh đốm lá, khô ngọn tiếp tục gây hại tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, nơi cao 10-20% số cây.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn chủ động:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch; tập trung làm đất để gieo cấy lúa vụ Xuân 2020-2021 đúng thời vụ.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng để hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng, chống kịp thời. Trong đó cần lưu ý:

+ Tăng cường công tác phòng trừ chuột trong giai đoạn làm đất, đồng trắng trước khi vào vụ sản xuất Xuân 2021.

+ Bệnh thối nhũn, nấm mốc, trắng lá trên mạ xuân.

+ Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, bệnh thối nhũn gây hại trên cây rau đông.

+ Bệnh thán thư, bệnh loét trên lá, quả trên cây cam, bưởi.

+ Bệnh chết héo trên cây keo.

+ Bệnh đốm lá, khô ngọn trên cây bạch đàn.

Chi cục TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục