Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Sáng ngày 19/11/2021, Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Nguyễn Công Hàm - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì buổi sinh hoạt. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 100% đảng viên trong chi bộ có mặt đông đủ.

Trong quá trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn coi trọng vai trò tự phê bình và phê bình. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đưa ra quan điểm: “Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng…Coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng”, để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng,  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Khi nói về vai trò của tự phê bình và phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”. Người khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình,… là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn…”;“PHẢI RÈN LUYỆN TÍNH ĐẢNG”, “phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình… Có như thế Đảng mới chóng phát triển”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của tự phê bình và phê bình với người cách mạng là:“Giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ…Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Người cách mạng khi thực hiện tự phê bình và phê bình “chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”;“Lúc phê bình họ, ta chớ có thái độ gay gắt. Lúc khen ngợi họ, ta phải cho họ hiểu rằng: Năng lực của mỗi người đều có giới hạn, tuy có thành công cũng chớ kiêu ngạo. Kiêu ngạo là bước đầu của thất bại”.

Chi bộ Văn phòng Sở là chi bộ có tính đặc thù, tập trung lãnh đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hiện nay, Chi bộ Văn phòng Sở hiện có 23 đảng viên. Chi bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; tập thể Chi ủy luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tập thể Chi ủy, Chi bộ và cán bộ, đảng viên đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua nghiên cứu bản “Tự soi” theo Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc tự soi lại bản thân theo 27 biểu hiện tại Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chi bộ không có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; có 23/23 đồng chí đã nhận thức bản thân có lúc, có việc còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở mức độ thỉnh thoảng.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, đã có 09 ý kiến thảo luận của các đồng chí trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí với việc “tự soi” của Cấp ủy chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Việt - Bí thư Đảng ủy Sở đã đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều rất trọng tâm, đúng chủ đề và thẳng thắn. Cấp ủy chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến năm sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi”, “tự sửa”, thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hàm, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy Sở, đồng thời đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Cấp ủy chi bộ đề ra trong báo cáo đề dẫn, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài và ảnh: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục