Đơn vị bầu cử số 2 (Quốc hội)

BÀ LÒ THỊ VIỆT HÀ
Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Văn phòng Quốc hội

Nếu được tín nhiệm và trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội nói chung và ĐBQH nói riêng đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi sẽ có cơ hội, điều kiện thực hiện tốt Chương trình hành động gồm các nội dung sau:

- Một là, tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh, trung thực, thẳng thắn của người đảng viên; thực hiện tốt trách nhiệm của ĐBQH chuyên trách trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần hoàn thành hệ thống luật pháp thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, bình đẳng giới, thi đua, khen thưởng, phòng, chống tệ nạn xã hội… Từ đó, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ hội nhập.

- Hai là, liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; tiếp thu và phản ánh đấy đủ, trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết để thông báo kết quả với cử tri; hướng dẫn và bảo vệ cử tri thực hiện quyền lợi ích hợp pháp của mình.

- Ba là, tích cực phát huy vai trò đại biểu chuyên trách và đảm bảo dành toàn bộ thời gian hoạt động tham mưu, đề xuất và tham gia các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu: Chất lượng, thiết thực và hiệu quả; chú trọng giám sát những vấn đề cụ thể mà nhiều cử tri quan tâm, bức xúc.

- Bốn là, liên hệ, phối hợp với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để đôn đốc thực hiện hoặc giải quyết những yêu cầu chính đáng của chính quyền và nhân dân trong vấn đề đào tạo việc làm. Đặc biệt quan tâm ưu tiên các công trình hạ tầng xã hội trường học, bệnh viện, trạm y tế, hệ thống cấp nước sạch nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu để ai cũng được tiếp cận các dịch vụ xã hội, phát huy truyền thống văn hóa của tỉnh nhà.

- Năm là, là nữ ĐBQH tôi sẽ tiếp tục quan tâm các vấn đề về lồng ghép bình đẳng giới, về quyền lợi của người phụ nữ và trẻ em. Cùng với đó, tăng cường đầu tư cho chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhận thức để chị em làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Từ đó, tạo điều kiện để trẻ em phát triển một cách toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần ổn định xã hội.

BÀ ÂU THỊ MAI
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng và trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, tận tâm, tận lực, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin và tình cảm của cử tri. Quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, tôi chú trọng chương trình hành động sau:

- Một là, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định. Đó là, thường xuyên liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; phản ảnh đầy đủ, trung thực và kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Đồng thời trên cơ sở các ý kiến kiến nghị, tại các kỳ họp Quốc hội sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao. Những vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến địa phương, tôi sẽ kịp thời phản ánh đến các cấp chính quyền và các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Hai là, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét có những chính sách phù hợp đối với những vấn đề đang đòi hỏi từ thực tiễn, nhất là các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền núi như tỉnh Tuyên Quang. Đó là: Về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để tạo sự kết nối phát triển giữa các vùng miền; các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhằm khắc phục điểm yếu, khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân nông thôn...

- Ba là, là ứng cử viên công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tôi quan tâm nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách tạo động lực để thúc đẩy phát triển du lịch; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa truyền thống, nhất là chính sách bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một  lớn. Đặc biệt, với cương vị người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh, để tham mưu triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã đề ra cũng như các nhiệm vụ đổi mới, đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, tôi quan tâm đề xuất với Quốc hội, Chính phủ đầu tư nguồn lực tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Đồng thời, lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình để làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực đầu tư tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của các dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, những người có công gìn giữ trao truyền di sản văn hóa… cùng với việc tham mưu đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, để thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

ÔNG BÙI VĂN THẮNG
Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông

Nếu được là ĐBQH, tôi sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia tích cực các hoạt đông của Quốc hội. Trên cương vị công tác của mình tôi tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách ở một số nội dung trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các cơ chế chính sách, giải pháp để hỗ trợ, định hướng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững; các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; công tác xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo hài hòa trong bảo tồn, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của tỉnh Tuyên Quang trong quá trình hội nhập, phát triển. Từ đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cơ chế chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mà trọng tâm là thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người tàn tật…; giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho người nghèo, cho thanh niên và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường... và nghiên cứu tham gia, đề xuất các cơ chế về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Tôi cũng sẽ tích cực đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4, chuyển đổi số, kinh tế số, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân. Đồng thời, tham mưu, đề xuất việc thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú ý đến cơ chế, chính sách thu hút những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín và tinh thần thái độ tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

Tôi sẽ thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với nhân dân nơi ứng cử và nơi cư trú, qua đó tìm hiểu, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội. Đồng thời kiên trì bảo vệ trước Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

BÀ NGUYỄN THỊ THU TRANG 
Điều dưỡng Trưởng, Khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Bản thân tôi ý thức được Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, là cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, với cương vị công tác hiện tại là Điều dưỡng Trưởng, Khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

- Một là, tôi sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua phản ánh trực tiếp của người dân để kiến nghị đến cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước xem xét giải quyết. Đồng thời, có ý kiến với Quốc hội về các giải pháp phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ Y tế trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư về lĩnh vực y tế, khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế chuyên khoa chất lượng cao để phát triển nhanh hệ thống y tế của tỉnh với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Đặc biệt, ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

- Hai là, tại các kỳ họp Quốc hội, tôi sẽ tham gia các giải pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm, về quản lý và sử dụng các loại thuốc, hóa chất dùng trong nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, thực hiện công tác thanh tra, giám sát thường xuyên, tuyên truyền cho người sản xuất và người tiêu dùng nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Ba là, tôi cũng sẽ tham gia ý kiến để xây dựng cơ chế hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế và đề xuất các giải pháp về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các chính sách thu hút bác sỹ chuyên môn cao về công tác tại địa phương và điều chuyển nhân lực về công tác tại cơ sở hài hòa, hợp lý với từng chuyên ngành được đào tạo. Đồng thời, cải tiến các quy trình khám, chữa bệnh để rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, thực hiện đổi mới phong cách phục vụ tạo điều kiện cho người nghèo, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận kịp thời với các loại hình dịch vụ Y tế chất lượng cao. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng để chủ động phòng chống và kịp thời phát hiện, đẩy lùi dịch bệnh; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, tạo thói quen tự phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe trong nhân dân.

Là ứng cử viên nữ hiện đang công tác trong ngành Y, bản thân tôi luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, nhất là các chính sách chăm lo sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chính sách pháp luật để tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập, được công tác và vươn lên thành đạt trong cuộc sống.

 

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục