Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng trên địa bàn huyện Na Hang

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-CCKL ngày 29/3/2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang về bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Sáng ngày 09/5/2019, tại huyện Na Hang, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với thành phần tham dự gồm toàn thể công chức của Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang.
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giới thiệu các nội dung mới được quy định tại
Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 
Tại lớp bồi dưỡng, các công chức Kiểm lâm được tiếp thu các nội dung mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, sử dụng và phát triển rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang còn được trang bị thêm các bước lập hồ sơ và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kỹ năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng; những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy rừng và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng: phương pháp thu thập thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng, phương pháp lập biên bản tuần rừng, vẽ sơ đồ tuyến tuần tra, kỹ năng lập kế hoạch công tác và tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, phương pháp ghi chép những thông tin ghi nhận (phát hiện) trên tuyến tuần tra.

 
Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm – Hạt Hiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang  -
Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang -  Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang cùng
tham dự tại lớp bồi dưỡng

 
Với thời gian 2 ngày, chương trình bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức mới, cơ bản của pháp luật về lâm nghiệp, giúp nâng cao về nhận thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Na Hang.
 
CCKL Tuyên Quang

 

Tin cùng chuyên mục