Triển khai đề án kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh

Cụ thể hóa chính sách hỗ trợ cấu kiện kênh mương bằng bê tông thành mỏng đúc sẵn và chi phí vận chuyển theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 tại Quyết định số 232/QĐ-UBND xác định mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ kênh mương toàn tỉnh được kiên cố hóa đạt trên 70%, tương đương khối lượng 780 km kênh mương cần kiên cố hóa, gồm 500 km kênh làm mới và 280 km kênh bị hư hỏng cần xây dựng lại.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện kiên cố 48,43 km kênh mương được giao năm 2016, quá trình triển khai thực hiện đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân thông qua việc chủ động đăng ký kế hoạch thực hiện, quy hoạch lại hệ thống kênh mương, đóng góp kinh phí, ngày công, máy móc - thiết bị, công cụ - dụng cụ, nguyên vật liệu…để triển khai thực hiện kế hoạch.


Ảnh: Nguồn Internet

Từ thực tiễn cần tăng cường hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiên cố hóa kênh mương nhằm nâng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động, tạo điều kiện để người nông dân nâng cao hệ số sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, góp phần khuyến khích người nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tháng 12 năm 2016, Tỉnh tiếp tục bổ sung kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2017 với 182,495 km để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án.

Kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016-2017 theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thông qua chính sách hỗ trợ 100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đã thật sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, khẳng định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án và đạt được kết quả hết sức cụ thể: Hoàn thành kế hoạch cung ứng cấu kiện năm 2016 (thi công hoàn thành đạt 99,4%, trong đó: 06 huyện đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch) và kế hoạch cung ứng năm 2017 (thi công hoàn thành đạt 94,7%, trong đó: Huyện Na Hang đã hoàn thành kế hoạch, huyện Chiêm Hóa và Lâm Bình đã thi công hoàn thành trên 98,5% kế hoạch, các huyện, thành phố còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện). Theo cam kết của các huyện, thành phố, kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm (2016-2017) được đảm bảo thi công hoàn thành trong năm 2017.


Ảnh: Nguồn Internet

Với những kết quả đã đạt được sau gần hai năm thực hiện (kiên cố hóa 230,925/780 km). Đồng thời xuất phát từ nguyện vọng của người dân, cùng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Kế hoạch năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thêm 275 km, nâng tổng số kênh mương được kiên cố hóa bằng cấu kiện đúc sẵn lên 505,925/780 km (hoàn thành trên 65% khối lượng so với mục tiêu Đề án).

Với sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết tâm của người dân, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan chủ trì Đề án và đơn vị sản xuất, cung ứng cấu kiện. Chúng ta tin tưởng rằng, toàn tỉnh sẽ sớm hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2018, làm cơ sở và tiền đề để sớm hoàn thành mục tiêu Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020.

Trần Gia Lam - VPĐP

Tin cùng chuyên mục