,

HĐND tỉnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
08/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2018/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2018/NQ-HĐND04-07-2018
Ngày hiệu lực: 04-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2018/NQ-HĐND03-07-2018
Ngày hiệu lực: 03-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
67/QĐ-UBND16-03-2018
Ngày hiệu lực: 16-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/NQ-HDND09-03-2018
Ngày hiệu lực: 09-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực