,

HĐND tỉnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2018/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2018/NQ-HĐND04-07-2018
Ngày hiệu lực: 04-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2018/NQ-HĐND03-07-2018
Ngày hiệu lực: 03-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
67/QĐ-UBND16-03-2018
Ngày hiệu lực: 16-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/NQ-HDND09-03-2018
Ngày hiệu lực: 09-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2017/NQ-HĐND07-12-2017
Ngày hiệu lực: 07-12-2017
Trạng thái: Hết hiệu lực
19/2017/NQ-HDND06-12-2017
Ngày hiệu lực: 06-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2017/NQ-HĐND26-07-2017
Ngày hiệu lực: 26-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2017/NQ-HĐND25-07-2017
Ngày hiệu lực: 25-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/KH-UBND21-02-2017
Ngày hiệu lực: 21-02-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
40/NQ-HĐND07-01-2017
Ngày hiệu lực: 07-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
39/NQ-HĐND07-01-2017
Ngày hiệu lực: 07-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực