,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

466. Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
467. Công văn số 907/SNN-KH về việc hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2015.
468. Thông tư 71/2015/BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hôi, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.
469. Công văn số 77/CCTY-CĐ về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trong mùa mưa, lũ lụt.
470. Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
471. Công văn số 815/SNN-TrTr về việc kế hoạch phân bổ giống hỗ trợ
472. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng.
473. Công văn số 103/BVTV-kt về việc chỉ đạo phòng trừ rầy nâu - rầy lưng trắng hại lúa xuân năm 2015
474. Công văn số 102/BVTV-KT về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa xuân 2015
475. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
476. Công văn số 639/SNN-TrTr về việc Chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ mùa năm 2015
477. Công văn số 62/CCTS-KT về việc Hướng dẫn phòng hạn hán, nắng nóng và lụt báo, giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2015
478. Công văn số 604/SNN-BVTV v/v phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Lâm nghiệp
479. Công văn số 559/SNN-VP v/v Đăng ký TTHC tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử Sở.
480. Công văn số 539/SNN-KH về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.