,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

451. Công văn số 1471/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2015
452. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.
453. Công văn số 1437/SNN-TrTr V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ mùa 2015
454. Công văn số 1414/HĐTĐ-NV về việc thẩm định và họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (kèm HS thẩm định)
455. Công văn số 1415/SNN-PTNT về thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
456. Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
457. Công văn số 1368/SNN-KH về việc phòng chống dịch bệnh Mers-Cov
458. Công văn số 1347/SNN-KH về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Kèm các VB chỉ đạo hướng dẫn)
459. Công văn số 1337/SNN-CCTS V/v hướng dẫn thực hiện nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
460. Công văn 14-PCLB về việc đề phòng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa, lũ quét, trượt lở đất
461. Công văn số 1299/SNN-TCCB về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2015 (Gửi kèm văn bản 275/SNV-CCVC)
462. Công văn số 1294/SNN-KH về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ
463. Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2015
464. Công văn số 145/BVTV_KT về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên mạ, lúa mới sạ, cấy vụ mùa năm 2015.
465. Công văn số 1512/TCTS-VP về việc Thu hồi văn bản, phụ lục văn bản.