181. Văn bản số 778/SNN-PTNT ngày 27/5/2020 v/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
182. Văn bản số 782/SNN-KH ngày V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020
183. Văn bản số 675/SNN-TL ngày 12/5/2020 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
184. Văn bản số 678/SNN-TL ngày 12/5/2020 Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2020
185. Văn bản số 1361/UBND-NLN ngày 11/5/2020 V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản
186. Văn bản số 664/SNN-TL ngày 07/5/2020 v/v Xin ý kiến Phương án ứng phó thiên tai, Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Sông Lô 6
187. Văn bản số 660/SNN-Ts ngày 7/5/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
188. Văn bản số 670/SNN-TS ngày 07/5/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
189. Số 650/SNN-TL ngày 05/5/2020 Về việc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
190. Văn bản số 601/SNN-TTBVTV ngày 23/4/2020 phòng trừ dịch hại, khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất
191. Văn bản số 599/SNN-TL ngày 23/4/2020 chủ động ứng phó với mưa to gây lũ quét, sạt lở đất
192. Văn bản số 1096/UBND-NC ngày 17/4/2020 v/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
193. Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
194. Chỉ thị số 2380/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc
195. V/v hoạt động của các loại hình, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19