NỘI DUNG TTHC

  • Số hồ sơ:QLCL-07.e

  • Cơ quan thống kê:

    Chi cục Quản lý chất lượng

  • Tên thủ tục hành chính:

    Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) do UBND huyện, thành phố phân cấp

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) do UBND huyện, thành phố phân cấp

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng NLN và Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đối với cá nhân: Gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết: a) xử lý hồ sơ đăng ký: - Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ. - Thông báo kết quả: Trong vòng 03 ngày thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiêu b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định: Trong vòng 15 ngày làm việc Cấp giấy chứng nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy.
Đối tượng thực hiện: cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
a. Phí "
*. Đối với cơ sở đã được kiểm tra xếp loại. "
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP (1 lần/cơ sở): 500.000 đồng "(Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính tại biểu số 2).
*. Kiểm tra tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại. "
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP (1 lần/cơ sở): 500.000 đồng "(Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính tại biểu số 2).
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (1 lần/cơ sở): Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng "
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng "
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng: 3.000.000 đồng "
- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (1 lần/cơ sở) "
+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng "
+ Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đồng "
b. Lệ phí: "
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp "Theo quy định tại biểu số 1 Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính:
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp "Phụ lục 1- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (thời hạn: 03 năm).
Số lượt truy cập: 419196- Đang online : 4592