NỘI DUNG TTHC

  • Số hồ sơ:QLCL-07.d

  • Cơ quan thống kê:

    Chi cục TT& Bảo vệ thực vật

  • Tên thủ tục hành chính:

    Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

Lĩnh vực: Trồng trọt và BVTV
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục TT& Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TT& Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Thời hạn giải quyết: a) xử lý hồ sơ đăng ký: - Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ. - Thông báo kết quả: Trong vòng 03 ngày thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiêu b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định: Trong vòng 15 ngày làm việc Cấp giấy chứng nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
a. Phí "Theo quy định tại biểu số 2 Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính:
*. Đối với cơ sở đã được kiểm tra xếp loại. "
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP (1 lần/cơ sở): 500.000 đồng "
*. Kiểm tra tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại. "
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP (1 lần/cơ sở): 500.000 đồng "
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (1 lần/cơ sở) "
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng "
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng "
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng: 3.000.000 đồng "
- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (1 lần/cơ sở) "
+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng "
+ Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đồng "
b. Lệ phí: "
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp "(theo quy định biểu số 1 - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp "Phụ lục 1- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (thời hạn: 03 năm).
Số lượt truy cập: 419178- Đang online : 4574