Vì sao phải phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Một trong những điểm mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vừa qua là “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…”.

Gìn giữ, bảo vệ ao, hồ

UBND tỉnh vừa phê duyệt và công bố danh mục 549 hồ, ao, đầm không được san, lấp. Cùng với việc công bố này cần triển khai những biện pháp cấp thiết ...