Khát vọng Tuyên Quang

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI ...

Mỗi địa phương một cách làm

Năm 2021, Tuyên Quang có kế hoạch hoàn thành 108 km đường bê tông nông thôn và 115 km đường giao thông nội đồng. Đến giữa tháng 9, các địa phương ...