Đẩy mạnh giao rừng và đất lâm nghiệp

Để ổn định đời sống cho người dân và góp phần quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Tuyên Quang hiện đang tập trung thực hiện giao rừng trồng bằng vốn ...