Nông nghiệp vượt khó giành thắng lợi

Năm 2021, đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của huyện Chiêm Hóa. Thế nhưng, ...