Tuyên Quang xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 2.0 (gọi tắt là Kiến trúc 2.0).

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Theo đó, Kiến trúc 2.0 dựa trên việc nâng cấp, cập nhật các nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0 (đã được ban hành theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27-12-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) trên cơ sở phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, xu hướng phát triển cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử tại tỉnh Tuyên Quang. Kiến trúc 2.0 thể hiện rõ mô hình tham chiếu để tỉnh xây dựng kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc kỹ thuật-công nghệ, kiến trúc an toàn thông tin; cập nhật các xu thế phát triển và hạ tầng truyền dẫn mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới Chính quyền số, phát triển xã hội số và kinh tế số.  

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục