Làm việc lợi cho dân

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc đến tinh thần, trách nhiệm và khơi nguồn sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã Thái Hòa (Hàm Yên). Đảng bộ xã Thái Hòa đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, làm nhiều việc có lợi cho dân.

Đồi hoang trả “vàng”

Nằm chót vót trên đỉnh đồi, hơn 20 ha ở khu vực Hang Dơi ngày nào còn bỏ hoang, giờ lúc lỉu trái ngọt. Cả cơ ngơi này là của ông Nguyễn Minh Hùng, ...