Đơn vị bầu cử số 4 (HĐND tỉnh)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Chang
Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tôi sẽ thường xuyên có mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn mới, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục... Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của nhân dân. Đồng thời phối hợp với đoàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện về chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, người có công. Bản thân tích cực góp sức cùng lãnh đạo địa phương đề ra những giải pháp cụ thể để giúp cho nền kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân... 

2. Ông Quan Văn Duyên
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 
Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Chiêm Hóa

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND lần này, tôi sẽ quan tâm giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trên địa bàn huyện. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tích cực tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề liên quan đến chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp về phát triển  kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; tham gia đầy đủ các kỳ họp. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực các kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tôi sẽ có trách nhiệm kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và theo dõi việc giải quyết thấu tình đạt lý...

3. Ông Ma Thế Hồng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa cố gắng nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ: thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri; tham tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình của địa phương trong kỳ họp của HĐND tỉnh, đồng thời tham gia thảo luận các vấn đề có liên quan đến địa phương, nhất là các biện pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Với chức trách, nhiệm vụ hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tôi sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính  trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là chính quyền cấp cơ sở; chú trọng đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự cố gắng phấn đấu của bản thân, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên, chia sẻ của cử tri và các cấp, các ngành để tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4. Ông Hà Trung Kiên
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung quan tâm đến Đề án “Phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách”; đảm bảo nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh ban hành. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách địa phương để góp phần từng bước hoàn thành các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đồng thời đề xuất các cơ chế của tỉnh về tiết kiệm chi ngân sách để dành nguồn lực thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn như: xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất hàng hóa, sản phẩm tiêu biểu, lợi thế của từng địa phương; hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,… đảm bảo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025 phù hợp với khả năng ngân sách địa phương và đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi của cấp xã, đặc biệt là hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

5. Ông Lý Ngọc Thanh
Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp xúc cử tri. Tích cực tham gia xây dựng cơ chế chính sách, nhất là về phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo hành lang pháp lý thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Tăng cường giám sát việc thực thi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kịp thời kiến nghị điều chỉnh những bất cập đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Tham gia tích cực vào việc đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Với trách nhiệm của mình trong công tác Hội, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Hội nông dân tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng Nông thôn mới...

6. Bà Nguyễn Thị Hiền Trang
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp

Với nhiệm vụ là chuyên viên trợ giúp pháp lý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tôi sẽ tích cực tham gia vào các đợt truyền thông trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc và giúp đỡ về mặt pháp luật cho những người yếu thế  trong xã hội như người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân nơi có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Nếu trúng cử đại biểu HĐND lần này, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của HĐND. Đồng thời tôi cũng tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo chương trình của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND. Ngoài ra cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tôi sẽ có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan thi hành có biện pháp kịp thời để can thiệp, đảm bảo lợi ích cho nhân dân. Bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như trách nhiệm của người đại biểu nhân dân nếu được bầu làm đại biểu HĐND lần này...

7. Ông Lê Hữu Trường
Đội Tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với công việc là cán bộ tuyên truyền viên, bản thân tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức luôn đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Giúp du khách gần xa sẽ hiểu thêm về mảnh đất Chiêm Hóa và tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy truyền thống dân tộc. Trong giám sát tôi quan tâm nhất đến phát triển giao thông nông thôn, đó là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc. Bản thân tôi nhận thức rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri, đây là niềm vinh dự cũng là nghĩa vụ to lớn, tôi sẽ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐND, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản án đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đặc biệt sẽ dành thời gian tiếp công dân theo quy định, khi nhận được khiếu nại, tố cáo sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân...

8. Bà Nguyễn Kiều Vân
Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật, làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri. Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ làm công tác tư pháp và xứng đáng với niềm tin của cử tri, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với cương vị là Phó Trưởng phòng Tư pháp, tôi sẽ chủ động tham mưu cho UBND huyện các nhiệm vụ về công tác tư pháp trên địa bàn huyện; thường xuyên nắm chắc cơ sở trong lĩnh vực tư pháp, nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở... góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật trong nhân dân, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và chất vấn của đại biểu HĐND đối với lĩnh vực, những địa bàn được phân công và đối vớinhững vấn đề cử tri quan tâm...

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục