Đơn vị bầu cử số 3 (HĐND tỉnh)

1. Ông Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

Nếu tiếp tục được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ kế thừa và phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm của bản thân, tiếp tục đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và giám sát nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật

Tích cực tham gia với Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp, đảm bảo việc xây dựng và thực thi pháp luật phải đồng bộ, kịp thời, sát thực tế, có tính khả thi, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tập trung rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng, khách quan.

2. Ban hành và quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu để thảo luận, ban hành các cơ chế, chính sách, các quy định và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền để các cấp, các ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- Huy động tối đa nguồn lực, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cho ý kiến và quyết định về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; Kế hoạch đầu tư công; Kế hoạch thu, chi ngân sách 5 năm và hàng năm…

- Xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ uy tín, năng lực phục vụ nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; ban hành chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức, những người có trình độ cao ở những lĩnh vực tỉnh cần về tỉnh công tác.

3. Về hoạt động giám sát

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia xây dựng Chương trình và nội dung giám sát cụ thể, thiết thực, tập trung giám sát việc cụ thể hóa nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện hiệu quả. Quá trình giám sát chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cần khắc phục; qua đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hoặc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách. Đồng thời, tích cực theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát.

4. Thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân

- Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân thì tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ rất quan trọng, đây vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ của mỗi đại biểu. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng cao trong việc tiếp xúc cử tri. Trước tiên sẽ xây dựng và đăng ký với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch tiếp xúc cử tri ở tất cả các xã đã bầu mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đúng đắn những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị.

- Sau tiếp xúc cử tri sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, giám sát việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đảm bảo người dân, doanh nghiệp là trung tâm của quá trình điều hành và phát triển. Đồng thời, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời chuyển tải những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cử tri nơi bầu ra mình và cử tri toàn tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

- Tích cực liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân. Định kỳ xây dựng kế hoạch đi cơ sở nắm bắt tình hình, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia sinh hoạt với khu dân cư nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động của khu dân cư, góp phần xây dựng khu dân cư nơi cư trú hàng năm đạt khu dân cư văn hóa.

2. Bà Phạm Thị Kiều Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang,
 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm và lựa chọn, tôi sẽ làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức khác nhau để lắng nghe, thu thập được nhiều ý kiến của cử tri về những vấn đề cử tri của địa phương quan tâm, phản ánh trung thực các ý kiến của cử tri với các cơ quan dân cử, cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị và trung thực báo cáo, giải trình với cử tri về kết quả, tiến độ giải quyết.

Thứ hai, phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình trong quá trình nghiên cứu, cũng như là tham gia các quyết sách của tỉnh về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo chính trị quốc phòng an ninh của địa phương, của tỉnh. Đồng thời, không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu và tìm hiểu nắm vững chính sách pháp luật để trên cơ sở đó sẽ cụ thể hóa những kiến nghị đề xuất của cử tri thành những kiến nghị bổ sung, sửa đổi những chính sách để đưa vào thực tế của địa phương, của tỉnh. 

Thứ ba, với vai trò là cán bộ Đoàn, tôi hết sức quan tâm và trăn trở về vấn đề chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh thiếu nhi, đặc biệt là vấn đề nghề nghiệp, việc làm của thanh niên hiện nay. Để thực hiện được những vấn đề quan tâm trên, tôi sẽ tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung liên quan đến những cơ chế của tỉnh để giải quyết việc làm cho thanh niên, tạo nguồn lực cho thanh niên vay vốn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, tăng cường công tác dạy nghề đặc biệt là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng; chính sách xây dựng các thiết chế văn hóa, để nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, là thành viên của tổ chức Đoàn, tôi sẽ tiếp tục tham mưu, phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường; các hoạt động an sinh xã hội giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3. Ông Trần Văn Tú
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa

Được tham gia ứng cử lần này là một vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức nặng nề, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình. Tôi xin thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Thực hiện nghiêm túc Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các hoạt động của HĐND và lịch tiếp xúc cử tri, lịch tiếp công dân của HĐND tại nơi ứng cử; tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, các báo cáo của HĐND. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương, nơi cư trú. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hai là: Phát huy kết quả đạt được của bản thân trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đại biểu HĐND và năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người Đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian đi cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân để chuyển đến các cấp Chính quyền, các Sở ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan về những ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri và nhân dân quan tâm để giải quyết, trả lời thỏa đáng, kịp thời. Nhất là các chính sách, chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; những giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo có liên quan đến đời sống của Nhân dân.

Ba là: Triển khai và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và hội viên nông dân. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, tích cực xây dựng tổ chức Hội và các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường; các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình.

4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Cụ thể là:

- Tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng công nghệ thông tin. Chú trọng phát triển các trục giao thông kết nối, liên kết vùng, trục phát triển đô thị.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng khung của các đô thị. Phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 27%.

- Huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang hướng tới đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh; quy hoạch, xây dựng các đô thị động lực, đô thị vệ tinh theo lộ trình đã xác định.

- Tập trung cho phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên địa bàn. Huy động và thu hút các nguồn lực xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp; cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và Đề án về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; ban hành các quy định nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng, quản lý đô thị, công nghiệp, thuế, ngân hàng. 

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết và theo dõi, kiểm tra việc giải quyết theo quy định.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chuyên viên phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, tiếp xúc cử tri nơi công tác và nơi cư trú, cử tri nơi mình ứng cử để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực với các cấp có thẩm quyền; tích cực tham gia xây dựng nghị quyết, các chính sách của tỉnh đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

3. Nêu cao vai trò trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, các ý kiến đề xuất và kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân.

4. Là công chức của Sở Nội vụ trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt; phối hợp với công chức các đơn vị thuộc Sở, tham mưu với lãnh đạo Sở cụ thể hóa các chỉ tiêu, có các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng của Sở Nội vụ để thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các Đề án mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

5. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia như chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tôi sẽ nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, người đại biểu nhân dân; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và chương trình hành động đã đề ra. Trong suy nghĩ và hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri nơi tôi được ứng cử thường xuyên phối hợp, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6. Bà Nguyễn Thị Tuyên
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, tôi sẽ tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, phải thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; tích cực đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với điều kiện thuận lợi là đang công tác tại cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tỉnh, tôi sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội khác...

Thứ tư, tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ năm, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi nguyện sẽ luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình; nghiêm túc thực hiện tốt phong cách của người cán bộ là phải “trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân”; gương mẫu, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Rất mong nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri để tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7. Bà Nguyễn Thị Thu Xuân
Giáo viên Trường THPT Chiêm Hóa

Tôi xin hứa với cử tri nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy hết khả năng, trí tuệ và sức lực, hết mình phục vụ lợi ích chung, chính đáng của cử tri, tham gia các ý kiến vào xây dựng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

2. Liên hệ chặt chẽ, gần gũi với nhân dân, luôn lắng nghe các ý kiến của nhân dân và cử tri. Kịp thời phản ánh các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và các vấn đề phát sinh tại cơ sở với các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

3. Tham gia tích cực, đầy đủ các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, các hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chấp hành nghiêm sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.

4. Thường xuyên thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đối với UBND các cấp, việc chấp hành pháp luật của địa phương.

5. Với trách nhiệm là một giáo viên điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt nhất.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục