Tin hoạt động nông nghiệp

Trong tháng 4, Từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh thực hiện Dự án "Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn và Sơn Dương".